วันที่ 18 ตุลาคม 2565 : 08.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 : 08.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ครบ 218 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ. ภาพ: ชัยอนันต์ สุริยนต์เครดิตภาพ-ข่าว…

Continue Readingวันที่ 18 ตุลาคม 2565 : 08.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับ นางสาวสุนันทา สิงห์ตุ่ย : บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ เตรียมความพร้อมในการรับ นางสาวสุนันทา สิงห์ตุ่ย : บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด ผู้ตรวจสอบภายนอกของ มจพ. (ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ มจพ.) ซึ่งเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 เครดิตภาพ-ข่าว :…

Continue Readingวันที่ 10 ตุลาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับ นางสาวสุนันทา สิงห์ตุ่ย : บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด

วันที่ 23 กันยายน 2565 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่จะเกษียณอายุ

วันที่ 23 กันยายน 2565 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่จะเกษียณอายุ จำนวน 2 คน 1) ดร.นาตยา แก้วใส2) นางมุทิตา นครินทร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี ในงาน "ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ." ประจำปี 2565 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุงานจัดระหว่างเวลา 09.00…

Continue Readingวันที่ 23 กันยายน 2565 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่จะเกษียณอายุ

วันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 บุคลากร สพท. จำนวน 2 ราย 1) ดร.นาตยา แก้วใส 2) นางมุทิตา นครินทร์ ระหว่างเวลา 15.00 - 21.00 น. ณ โรงแรมเบลล่า บี บางกรวย จังหวัดนนทบุรี…

Continue Readingวันที่ 16 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วม “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 8 คน เข้าร่วม "การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ" ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) ภาพ : นางสาวปิ่นรัตน์…

Continue Readingวันที่ 14 กันยายน 2565 คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วม “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากรในศูนย์ฯ มจพ. เข้าร่วมงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน”

วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ / นายวิบูลย์ สุขพูล ที่ปรึกษาโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ / นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และบุคลากรในศูนย์ฯ มจพ. เข้าร่วมงาน "คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน" จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ…

Continue Readingวันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากรในศูนย์ฯ มจพ. เข้าร่วมงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Surveillance#1) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ใน

วันที่ 13 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Surveillance#1) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) โดยมี คุณณัฐพล ขันติศุข (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน) และคุณนันทภัทร รัตนโสภา (ผู้ตรวจประเมิน) ซึ่งเป็นการตรวจประเมินทั้งระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน ISO 9001:2015 (Surveillance#1) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness in Organization) ในวันที่ 7 กันยายน 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness in Organization) เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร ให้แก่บุคลากรสำนัก ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ชั้น 8 อาคาร 44 (อาคารปฏิบัติการและประลองรวม) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชลพินทุ์ เชิดผล : วิทยากร…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness in Organization) ในวันที่ 7 กันยายน 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ พนักพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค

ด้วยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ พนักพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 132 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,737 ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,263 บาท สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ พนักพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค