สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดอบรมเรื่อง “การรักษาระบบการจัดการ Green Office และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดอบรมเรื่อ […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเ […]

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.