You are currently viewing วันที่ 5 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet

วันที่ 5 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet

วันที่ 5 เมษายน 2565 : 13.30 – 15.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะผู้บริหารร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายใน
จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet ซึ่งการตรวจสอบดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2565ภาพ : นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว