Read more about the article พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. กับ มูลนิธิพระดาบส และพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนฯ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน แก่มูลนิธิพระดาบส

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. กับ มูลนิธิพระดาบส และพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคศึกษา ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กับ มูลนิธิพระดาบส โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี…

Continue Readingพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. กับ มูลนิธิพระดาบส และพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา" ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และหัวหน้างาน จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ ภักดีวานิช…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 : 09.00 - 14.00 น. บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ ประเภทผู้แทนส่วนงาน โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และกองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 4 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผสาน Balanced Scorecard

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา" จำนวน 3 วัน : วันที่ 7, 21-22 พฤศจิกายน 2565 ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างานฝ่าย/งาน จำนวน 24 คน โดยวันที่ 7 : หัวข้อ "การผสาน Balanced Scorecard ของสำนักเข้ากับแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผสาน Balanced Scorecard

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะครู (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงานบริการวิชาการ เวลา 10.30 น. ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 2 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว เครดิตภาพ-ข่าว…

Continue Readingผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมการติดตามวิถีหน่วยงาน และการฝึกสติในการประชุม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness in Organization) ให้แก่ผู้บริหาร และคณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข จำนวน 15 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชลพินทุ์ เชิดผล :…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 : 08.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 : 08.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ครบ 218 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ. ภาพ: ชัยอนันต์ สุริยนต์เครดิตภาพ-ข่าว…

Continue Readingวันที่ 18 ตุลาคม 2565 : 08.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับ นางสาวสุนันทา สิงห์ตุ่ย : บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ เตรียมความพร้อมในการรับ นางสาวสุนันทา สิงห์ตุ่ย : บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด ผู้ตรวจสอบภายนอกของ มจพ. (ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ มจพ.) ซึ่งเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับครุภัณฑ์ ประจำปี 2565 เครดิตภาพ-ข่าว :…

Continue Readingวันที่ 10 ตุลาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับ นางสาวสุนันทา สิงห์ตุ่ย : บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด

วันที่ 23 กันยายน 2565 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่จะเกษียณอายุ

วันที่ 23 กันยายน 2565 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่จะเกษียณอายุ จำนวน 2 คน 1) ดร.นาตยา แก้วใส2) นางมุทิตา นครินทร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี ในงาน "ด้วยรักและผูกพันแด่ผู้เกษียณ มจพ." ประจำปี 2565 โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุงานจัดระหว่างเวลา 09.00…

Continue Readingวันที่ 23 กันยายน 2565 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ที่จะเกษียณอายุ