วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และในฐานะที่ปรึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ –…

Continue Readingวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย NodeJS”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย NodeJS" ให้แก่บุคลากรภายใน จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ…

Continue Readingวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย NodeJS”

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรม หลักสูตร “ออกแบบกราฟิก ใครก็ทำได้ ด้วย Canva”

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยงานบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรม หลักสูตร "ออกแบบกราฟิก ใครก็ทำได้ ด้วย Canva" 👩‍🧑‍ ให้กับบุคลากรผู้สนใจ จำนวน 64 คน ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้เข้าอบรมได้ประสบการณ์การสร้างงานกราฟิก ได้แก่ การออกแบบโลโก้ การทำโปสเตอร์ และการสร้างวีดีโอ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการออกแบบกราฟิกมาก่อน Credit :…

Continue Readingวันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรม หลักสูตร “ออกแบบกราฟิก ใครก็ทำได้ ด้วย Canva”

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Measurement, Analysis (หมวดที่ 4) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Measurement, Analysis (หมวดที่ 4)" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9) ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 โดยได้รับเกียรติจาก…

Continue Readingวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Measurement, Analysis (หมวดที่ 4) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ ดังนี้ 1) นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน (25 พ.ค. - 24 พ.ย.65) 2) นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม (25 พ.ค.65 - 24 พ.ค.67)…

Continue Readingวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักฯจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard” ตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 7)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 7) ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ…

Continue Readingวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักฯจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard” ตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 7)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วย พลอากาศโท ศาสตราจารย์ ดร.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ และ มจพ.ได้มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นผู้แทนในการมอบสื่อฯ ณ…

Continue Readingวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 รับการตรวจประเมินขยายขอบข่ายการรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : สคช.

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และนางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินขยายขอบข่ายการรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา (อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ/อาชีพนักวิจัย/อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย และอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : สคช. โดยมี นายกฤษฎา ผาทอง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ จำนวน…

Continue Readingวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 รับการตรวจประเมินขยายขอบข่ายการรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : สคช.

วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 คน 1) ดร.ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) นายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และ 3) นายวันชัย มีศิริ ผู้เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้า…

Continue Readingวันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 : 09.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรม “Big Cleaning day” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 : 09.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรม "Big Cleaning day" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ บริเวณหน้าตึก สพท. เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ –…

Continue Readingวันที่ 26 เมษายน 2565 : 09.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรม “Big Cleaning day” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565