วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Measurement, Analysis (หมวดที่ 4) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Measurement, Analysis (หมวดที่ 4)" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9) ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 โดยได้รับเกียรติจาก…

Continue Readingวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Measurement, Analysis (หมวดที่ 4) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9)
Read more about the article กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2564
งานสงกรานต์สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ

Continue Readingกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2564