contact us

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ​

พัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
Visit us

ที่อยู่ สำหรับติดต่อสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มจพ. มีดังนี้

1518
ถนนประชาราษฎร์ 1
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
Call us

โทรติดต่อสอบถามการสั่งซื่อ สื่อการเรียนการสอนได้ที่

02 555-2000
ต่อ 2311
Contact us

ติดต่อสอบถามข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของสำนักได้ที่่อีเมล์

itedshop@ited.
kmutnb.ac.th

แผนที่

ติดต่อเรา