Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452 (Print)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2530

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 2651-2238 (Online)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ
กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 118 ปี 2021

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 การอ่านดิจิทัลกับการขับเคลื่อนการรู้เรื่องการอ่านของดิจิทัลเนทีฟ
ฐิติยา เนตรวงษ์   
3
2 อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สราวุฒิ สืบแย้ม  
9
3 การพัฒนาแบบทดสอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครูที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด สำหรับสถาบันผลิตครูช่างอุตสาหกรรม
บุษราคัม ทองเพชร  ปิยะ ประสงค์จันทร์  ฉารีฝ๊ะ หัดยี  
17
4 การพัฒนาระบบการประเมินอภิมานการประเมินติดตามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ  พงศ์เทพ จิระโร  ดุสิต ขาวเหลือง  
28
5 การประเมินตนเองในเรื่องทักษะความเป็นมืออาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
กรวิก พรนิมิต  จักรพันธ์ พรนิมิตร  นภาพร ณ เชียงใหม่  
40
6 การศึกษาสมรรถนะการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ ร่วมกับชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เอ็ดโมโด (Edmodo)
กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์  ชิตณรงค์ บัวงาม  
51
7 การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการบริหารจัดการตนเองของครูในศตวรรษที่ 21
อลิษา จ้อยสีดา  รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์  สมพงษ์ ปั้นหุ่น  
62
8 นิสัยทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อัครพล ไวเชียงค้า  นุชนาฏ กุลวิทย์  กาญจนา เฟื่องศรี  อิทธิพล อเนกธนทรัพย์  กนกวรรณ สัทธรรม  
70
9 สมรรถนะของผู้บริหารสถานประกอบการกลุ่ม อุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพในประเทศ
กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล  
80
10 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศสำหรับโรงเรียนอนุบาล ในภาคตะวันออก
อภิชา มนต์วิเศษ  สถาพร พฤฑฒิกุล  ธนวิน ทองแพง  
93
11 การศึกษาการนำ Content Marketing มาใช้ในงานสรรหาทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ปราโมช ธรรมกรณ์   เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์  ชานนท์ ปิ่นพิลา  
102
12 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จันทร์ฉาย เศษแสงศรี  พงศ์เทพ จิระโร  ศจี จิระโร  โชติ จันทร์วัง  
109
13 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาสารสนเทศของวิศวกรจัดซื้อ
กฤษณะ โฆษชุณหนันท์  พรชิตา อุปถัมภ์  
121
14 การศึกษาผลกระทบของไบโอดีเซลผสมสารเอทานอลที่มีต่อสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
พิจิตร ดุเจโต๊ะ  ชัยยศ ดำรงกิจโกศล  
129
15 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมาซื้อซ้ำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์ ของ Gen Y ในประเทศไทย
ธนัชชา คงสง   
136