Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452 (Print)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2530

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 2651-2238 (Online)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ
กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 117 ปี 2021

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 ชุมชนแห่งการสืบเสาะและการเรียนแนวดิจิทัลสู่การพัฒนาคลังภูมิปัญญาดิจิทัลเพื่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ฐิติยา เนตรวงษ์   สุระสิทธิ์ ทรงม้า  บรรพต พิจิตรกำเนิด  
3
2 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ในการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ
ปราโมช ธรรมกรณ์   สักรินทร์ อยู่ผ่อง  ประพนธ์ ถาวรแก้ว  
10
3 ประสิทธิภาพการสกัดน้ำร้อนซ้ำต่อปริมาณสารฟีนอลิกในชาสมุนไพรคอกิ่ว
ชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย   สาธิมา เทียนไทย  
18
4 การศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง การปรับพื้นฐานความเป็นช่างสำหรับ นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0
มนตรี แก้วอยู่  บุษราคัม ทองเพชร  
27
5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะครูที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง
ปภาวรินท์ เศรษฐไตรรัตน์  ประยูร อิ่มสวาสดิ์  สมพงษ์ ปั้นหุ่น  
37
6 การสร้างขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจสอบชิ้นส่วนโครงสร้างปั้นจั่นหอสูง
ศุภกร เพชรจำรัสศรี  กิตติเชษฐ์ เข็มทอง  คมสันต์ ชไนศวรรย์  โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ  ปิยะ กรกชจินตนาการ  ธีราพรรณ แซ่แห่ว  
47
7 การเพิ่มอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน : กรณีศึกษาการนำน้ำทิ้งมาระบายความร้อนที่ชุดระบายความร้อน
ชลิตชาติ แสงสุวรรณ   สิทธิพล เสามั่น   คมสันต์ ชไนศวรรย์  โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ  ธีราพรรณ แซ่แห่ว  
54
8 การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามแนวคิด สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นฤมล อุดมเดช  สมศิริ สิงห์ลพ  ศรัญย์ ภิบาลชนม์  
65
9 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดจันทบุรี
บุญญรัตน์ กองอรรถ  พงศ์เทพ จิระโร  ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์  
73
10 ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ ทางร่างกายของวัยรุ่นหญิงในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ศิริพรรณ ชุมนุม  ประชา อินัง  เพ็ญนภา กุลนภาดล  
80
11 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของครู
มะลิสา คล่องแคล่ว  พงศ์เทพ จิระโร  ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม  
90
12 การสร้างแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์ด้วย CDM
สุภิดา อนันตภักดิ์  ไพรัตน์ วงษ์นาม  สมพงษ์ ปั้นหุ่น  
97
13 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
พรณภัส บุญแก้ว  พงศ์เทพ จิระโร  โชติ จันทร์วัง  
103
14 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด ชุมชน วิทยาลัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม
วีระ ทองประสิทธิ์  
113