Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452 (Print)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2530

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 2651-2238 (Online)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ
กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 119 ปี 2021

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 ความรู้ความสามารถพิเศษที่ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2561 สามารถ เข้าทำงานในวิชาชีพด้านการบิน
ดนยา พันธุ์ประสิทธิ์  ญาณวุฒิ คัมภีรภาพ  อนุพันธ์ พันธุ์เกษม   สรวิชญ์ เภาสมบัติ  
3
2 การเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลแบบปรับเหมาะ เพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้
ฐิติยา เนตรวงษ์   
11
3 การบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กนกรัตน์ พงษ์โพธากุล  มยุรี วรรณสกุลเจริญ  ปัณฎารีย์ กิ่งวงศา  
23
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนแผนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
อัญชนา มุ่งหมาย  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
30
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ออาหารผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อรอุมา ธรรมดี  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
39
6 แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้บริหาร ระดับกลาง
เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์  ปราโมช ธรรมกรณ์   อมรรัตน์ ทิพย์สมบัติ  
50
7 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการประเมินวินิจฉัยเชิงพุทธิปัญญา เรื่องสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียว ระหว่างโมเดลดีไอเอ็นโอ (DINO Model) โมเดลดีไอเอ็นเอ(DINA Model) และโมเดลจี-ดีไอเอ็นเอ(G-DINA Model)
แคทรียา แสงดาวเทียน  สุรีพร อนุศาสนนันท์  สมพงษ์ ปั้นหุ่น  
58
8 การตัดสินใจเลือกซื้อผ้าปักลายไทยประยุกต์จากธุรกิจผ้าไทยของสุภาพสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
สายสินธุ์ อินทรีย์  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
71
9 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รัตน์ใจ ซ้อนเพชร  ภัทรภร ชัยประเสริฐ  สมศิริ สิงห์ลพ  
82
10 ระบบสารสนเทศงานสารบรรณสำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน
วชิราภรณ์ นามวงศ์  
91
11 การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติของนักท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
กุสุมาลย์ กำชุ่ม  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
101
12 การศึกษาเปรียบเทียบการควบคุมพัสดุของหน่วยงานบริการวิชาการ
เลิศลักขณา สุวรรณรัตน์  
111
13 การพัฒนาวัสดุเส้นใยจากผลผลิตทางการเกษตรเหลือใช้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
รัชนิกร กุสลานนท์  รัชนี ลือดารา  
126
14 ต้นแบบของอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการท่าอากาศยาน
ณัฐภัทร เสือรักษ์  นปภา ภทรกมลพงษ์  อารีรัตน์ เส็นสด  
134