Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452 (Print)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2530

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 2651-2238 (Online)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ
กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2655, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 112 ปี 2019

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 การจัดการเรียนรู้แบบอะคิตะโมเดล “AKITA MODEL”
ยุวดี อยู่สบาย   ศิรินยา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์   
3
2 การศึกษาเปรียบเทียบหน่วยเสียงในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
ชฎาภรณ์ แจ่มแจ้ง   
17
3 การพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
สวนันท์ แดงประเสริฐ  ภาวพรรณ ขำทับ  
27
4 การศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ด งาม้อนเป็นเชื้อเพลิง
ธีรศักดิ์ พลโทพงศ์  ชัยยศ ดำรงกิจโกศล  
37
5 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู
ภัทริณี คงชู  สมพงษ์ ปั้นหุ่น  ไพรัตน์ วงษ์นาม  
47
6 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงและโมเดลออโต รีเกรซซีพที่มีตัวแปรแฝงพัฒนาการในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
เบ็ญจพร ภิรมย์   ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์  สมศักดิ์ ลิลา  
55
7 การศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ สูบเดียวที่ใช้ก๊ชไดเมทิลอีเทอร์เป็นเชื้อเพลิงร่วม
จตุพล กมลเลิศ  ชัยยศ ดำรงกิจโกศล  
65
8 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารระดับกลางธุรกิจแฟรนไชส์อาหารในประเทศไทย
ลัทธพล เลิศลบศิริ  ชมสุภัค ครุฑกะ  
76
9 การศึกษาสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว ขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันใบโอดีเซลจากเมล็ดในเจอร์เป็นเชื้อเพลิง
จตุรงค์ สันทัด  ชัยยศ ดำรงกิจโกศล  
84
10 ประสิทธิภาพการสกัดด้วยน้ำร้อนต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ในสมุนไพร (คอกิ่ว เหงือกปลาหมอ และนูดพระ)
ชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย   สาธิมา เทียนไทย  
93
11 การประเมินหลักสูตรพลศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษา โดยการบูรณาการโมเดลการประเมิน ตามบริบท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
MOS XIONG PACHER PACHER   เกษมสันต์ พานิชเจริญ  พงศ์เทพ จิระโร  
101
12 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ดารณี กีรติปกรณ์  พงศ์เทพ จิระโร  มนตรี แย้มกสิกร  
109
13 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำโคมไฟกะลามะพร้าว ของกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลาดีไซน์ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์  จิรนันท์ บุพพัณหสมัย  สุดาวดี มีเพ็ชรหาย  
117
14 การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา
นิศากร เจริญดี  สุรีพร อนุศาสนนันท์  อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์  ไพรัตน์ วงษ์นาม  
124
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้ออาหารไทยในเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
อมฤตปะ นาคชลธี  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
132