Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452 (Print)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2530

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 2651-2238 (Online)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ
กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 122 ปี 2022

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน
วิชชา ฉิมพลี   ฐิติยา เนตรวงษ์   
3
2 ความท้าทายของงานประชาสัมพันธ์หลังโควิด-19 ยุคสมัยที่แพลตฟอร์มของสื่อเปลี่ยนแปลง
ขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล  
15
3 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยงานจัดหาวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ปิติณัชศ์ ไชยประเสริฐ  สมนึก วิสุทธิแพทย์  ธีรวุฒิ บุณยโสภณ  ปรีดา อัตวินิจตระการ  
25
4 หลักสูตรนิรภัยการบิน ในระดับอุดมศึกษา
ปุณยนุช บุญรอด  วราภรณ์ เต็มแก้ว  อภิรดา นามแสง  
36
5 การวิเคราะห์องค์ประกอบจิตวิญญาณความเป็นครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อริศรา แก้วสุข  พงศ์เทพ จิระโร  ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม  
44
6 แนวทางการส่งเสริมระบบการจัดการความปลอดภัยของการเดินอากาศ ด้วยเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทย
อะรีณา เจะเตะ  อภิรดา นามแสง  คงศักดิ์ ชมชุม  
53
7 การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จิตติมา สุวรัตน์  
61
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ใช้บริการสนามบินในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย
อรจิรา กาศโอสถ  นปภา ภทรกมลพงษ์  คงศักดิ์ ชมชุม  
74
9 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนขยายโอกาส เขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
สมทรง โปปัญจมะกุล  สุรีพร อนุศาสนนันท์  ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์  
85
10 องค์ประกอบเชิงประจักษ์พฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สิริลักข์ ชัยมังคลาภรณ์  ธร สุนทรายุทธ  พงศ์เทพ จิระโร  
93
11 การเปรียบเทียบคุณภาพแบบทดสอบเลือกตอบที่ให้คะแนนแบบธรรมดาและให้คะแนนแบบพิจารณาความมั่นใจ ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
ณพานันท์ ยมจินดา  สุรีพร อนุศาสนนันท์  สมพงษ์ ปั้นหุ่น  
101
12 ปัจจัยการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศของศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ เขตประชิดสนามบินภูมิภาค บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
มนวิภา พลเสน  คงศักดิ์ ชมชุม  อารีรัตน์ เส็นสด  
109
13 การศึกษาเชิงทดลองการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งชีวมวลในเตาเผาแบบมีวัสดุพรุน
บัญชา พุทธากูล  บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว  คมสันต์ งามขำ  กานตยุทธ์ ตรีบุญนิธิ   กฤตภาส หอมระรื่น  
118
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ดจากน้ำนมควายพันธุ์มูร์ร่าห์
พงศ์กรณ์ ไกรวิจิตร์   ธนภพ โสตรโยม   
128
15 การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อเจตคติในการซื้อสินค้าออนไลน์
สุนิสา ไตรสกุลวงศ์  ธัญญาทิพ พิชิตการค้า  วิเชียร เกตุสิงห์  
138