Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452 (Print)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2530

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 2651-2238 (Online)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ
กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2655, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 114 ปี 2020

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 การศึกษาการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บุญญลักษม์ ตำนานจิตร  ณภัศกรณ์ เอี่ยมรัมย์  จำนงนาถ พลอยพันแสง  ณัฏฐกานต์ ทาแสงมงคลชัย  
3
2 การหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
ปราโมช ธรรมกรณ์   สมพล เอกธีรจิตต์  
10
3 การพัฒนารูปแบบศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นเพื่อชุมชน
สุจินต์ วังใหม่  ปิยะ กรกชจินตนาการ  
17
4 ศาสตร์พระราชานวัตกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
จิราภรณ์ ศรีศิล   
26
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพ วิชาแกะสลักและงานใบตองดอกไม้: กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร
คัมภีร์ พิศดาร   ธนภพ โสตรโยม   
35
6 การพัฒนาวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียนสาขาแอนิเมชัน
สวนันท์ แดงประเสริฐ  ภาวพรรณ ขำทับ  
46
7 การพัฒนาสื่อบทเรียนระบบอีเลิร์นนิ่ง รายวิชางานช่างและงานประดิษฐ์ 1 (บูรณาการงานช่าง 1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชัยวัฒน์ บำรุงจิตต์  สาธิต ลาภเกิน  ยุทธนา วงศ์ทันท์  ธัญวรรธน์ ชาญอาวุธ  
54
8 การศึกษาและปัญหาด้านปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ขนาดเล็กและขนาดกลาง ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลาง
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์  นิกร สุกขชาติ  
62
9 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายของบุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรม
ศักร์ระภีร์ รวัฒนะปริญญา  สุวรรณ์ชัย แสงเสน  
70
10 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรียนรู้ด้านทักษะและสมรรถนะ การใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผะอบ พวงน้อย  สมชาติ เลิกบางพลัด  รัฐรพี พิพัฒน์ธนวงศ์  
80
11 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง เซต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม
วิไลวรรณ ทองใบอ่อน  รตินันท์ จินดา  
90
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น ประเภทชาบู ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ศิวกร ตลับนาค  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
110
13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกาแฟพรีเมี่ยม ในสถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำเพียร เจริญรัตน์  ชญาภัทร์ กี่อาริโย  
113
14 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสมคิดวิทยา
ศศิธร สุขศิริ  
125