Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452 (Print)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2530

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 2651-2238 (Online)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ
กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2625, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 121 ปี 2022

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 แอปพลิเคชันไสน์เป็นรูปแบบของโปรแกรมสนทนาที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
สายสุดา ปั้นตระกูล  
3
2 หลักสูตรระยะสั้นและกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริม การรู้ดิจิทัลทักษะแห่งอนาคต
วิชชา ฉิมพลี   สุระสิทธิ์ ทรงม้า  ฐิติยา เนตรวงษ์   
11
3 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักศศึกษาช่างอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บุษราคัม ทองเพชร  ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ  จักรกฤษฏ์ แก้วประเสริฐ   ปิยะ ประสงค์จันทร์  วาสณา บุญส่ง   
20
4 การพัฒนาทักษะที่สำคัญในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จิณณพัด เจริญผล  กิตติ ซุณหศรีวงศ์   วันชัย ปานจันทร์  อรไท ซั้วเจริญ   
31
5 การให้บริการขนย้ายผู้ป่วยทางอากาศในประเทศไทย
ณัฐญา เฟื่องกวินสมบัติ  อารีรัตน์ เส็นสด  วราภรณ์ เต็มแก้ว  
39
6 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
นพกฤษฎิ์ รัฐวีนิธิบวร  วราภรณ์ เต็มแก้ว  อภิรดา นามแสง  
52
7 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการใช้เทคนิคช่วยจำวิชาชีววิทยา เรื่อง การรักษาดุลยุภาพของสิ่งมีชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผุสตี พรศิริกาญจน์   นพมณี เชื้อวัชรินทร์   สมศิริ สิงห์ลพ  
63
8 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้ประสานงานเครือว่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)
ธนเดช ทิพยอภิขยากุล  อุษณากร ทาวะรมย์   จักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ์  
75
9 องค์ประกอบการฝึกอบรมนักบินเฉพาะแบบ
ณัฐพล มหาทรัพย์   คงศักดิ์ ชมชุม  อารีรัตน์ เส็นสด  
85
10 การศึกษาปัจจัยของการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เบญจรัตน์ ราชฉวาง  
95
11 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพลังแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนดนตรีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปิยนุช มีสุข   ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์  ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์   
103
12 มุมมองของพนักงานต่อกลยุทธ์ทางการตลาดสายการบิน ต้นทุนต่ำ
หริวงศ์ คุปตะวาณิช  อารีรัตน์ เส็นสด  คงศักดิ์ ชมชุม  
113
13 แนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองสู่ความประทับใจของผู้โดยสารชาวไทย
อิษฎาพร มานะ  คงศักดิ์ ชมชุม  ธัญญรัตน์ คำเพราะ  
125
14 การใช้ประโยชน์จากกระเบื้องเหลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกประสานน้ำหนักเบาเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
อดิศร จรัลวรกูลวงศ์   ผกามาศ ชูสิทธิ์   วันรักษ์ ศรีสังข์   นิลมิต นิลาศ  
134