Journal Of Technical Education Development King Monkut's University Of Technology North Bangkok.

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 0857-5452 (Print)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2530

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา ISSN 2651-2238 (Online)

เริ่มจัดทำตั้งแต่ เดือน มกราคม 2559

วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นวารสารทางการศึกษาดำเนินการโดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้พระนครเหนือ


วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นการศึกษาในแขนงต่างๆ
กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ

เกณฑ์การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา

  • 1. มีเนื้อหาสาระอยู่ในขอบข่ายวัุตถุประสงค์ของวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
  • 2. เป็นบทความใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน โดยผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเอง
  • 3. บทความมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ตัวอักษรแบบ TH-Sarabun New ขนาด 16 พ้อยท์
  • 4.บทความที่ได้รับการพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการตัดสินลงพิมพ์หรือไม่ก็ได้

  • **ส่งบทความระบบอีเล็กทรอนิกส์ที่ www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal

การตีพิมพ์วารสาร

กำหนดการตีพิมพ์วารสารปีละ 4 ฉบับ
มกราคม - มีนาคม
เมษายน - มิถุนายน
กรกฏาคม - กันยายน
ตุลาคม - ธันวาคมขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 สมัครสมาชิกวารสาร (Author Register)

ท่านที่สนใจวารสาร Download ใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดในใบ สมัครสมาชิกและส่งมาที่ นางปรางใจ ใจอิ่ม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แล้วทำการส่ง ธนาณัติ มายัง 1518 ถนนประชาราษกร์ 1 แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.10800 โทรศัพท์ : 0-2585-2655, 0-2555-2000 ต่อ 2301 ,2312 ,2313

บทความวารสารฉบับล่าสุด

บทความ ฉบับที่ 116 ปี 2020

ลำดับที่ ชื่อบทความ หน้าที่
1 การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ เชิงรุกในยุคดิจิทัล
ฐิติยา เนตรวงษ์   
3
2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเรือสำราญ
กุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์  
9
3 ยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทอุตสาหกรรมรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
สมพร ปานดำ  
22
4 ความต้องการของสถานประกอบการต่อการจัดการสหกิจศึกษาในภาคตะวันออก
บุปผา ภิภพ  ประภาจิต ตะพอง  
29
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้โรงเรียนแห่งการสอนคิด ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปาลีรัฐ มานะเลิศ  สถาพร พฤฑฒิกุล  ภารดี อนันต์นาวี  
40
6 แนวทางการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่มีต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
กมลลักษณ์ สุวุฒโฑ   ประทีป ฉัตรสุภางค์   
49
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่างฝีมือทหาร ต่ำกว่ามาตรฐานประกันคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ณรงฤทธิ์ แตงอ่ำ  อโนมา ศิริพานิช  
60
8 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องขึ้นรูปใบสว่านขุดดิน
ณรงค์ศักดิ์ เฉกแสงทอง  วรพล โตสิรภัทร   คมสันต์ ชไนศวรรย์  โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ  ปิยะ กรกชจินตาการ  ธีราพรรณ แซ่แห่ว  
70
9 การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบสูบน้ำไหลตามแนวแกนขนาดเล็กที่ใช้ปั๊มโซลาร์เซลล์แบบต่อตรงและปั๊มไฟฟ้าแบบดั้งเดิม
สิงหา มะโนเครือ  มานพ พิพัฒหัตถกุล  จันทิมา ริ้วลายเงิน  มกร ลักขณา  
78
10 ปัญหาการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี
อัครพล ไวเชียงค้า  นุชนาฏ กุลวิทย์  กาญจนา เฟื่องศรี  อิทธิพล อเนกธนทรัพย์  กนกวรรณ สัทธรรม  
86
11 รูปแบบการจัดการความรู้สำหรับเรือพระราชพิธีของกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ
ทรงต้น เกษมสันต์  นวลลออ แสงสุข  วันชัย ปานจันทร์  
95
12 การพัฒนาวิธีการประเมินทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยแบบ ซี บี เอ แอล ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ประยุรภรณ์ บุ้งทอง  สมพงษ์ ปั้นหุ่น  สุรีพร อนุศาสนนันท์  ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์   
106
13 การศึกษาการใช้น้ำหญ้าหวานทดแทนน้ำตาลทรายขาวบางส่วนในผลิตภัณฑ์ขนมกุบ
อภิชา เชี่ยวเวช   ธนภพ โสตรโยม   
112
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเรไรโดยทดแทนแป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งแก่นตะวัน
พนัชกร สุทธไชย  น้อมจิตต์ สุธีบุตร  
122