ฝึกอบรมภายใน ปี 2562

สถานะ หลักสูตร วัน/เวลา สถานที่ จำนวน
(คน)
เกณฑ์การประเมิน ระดับ อ้างอิง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทบทวนกระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  17-18 ธ.ค. 2561 ห้องประชุม 301 19 89.18% มาก
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก 19 ธ.ค. 2560 ห้องประชุม 301 17 95.53% มากที่สุด
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก 24 ม.ค. 2562 ห้องประชุม 301 62 96.38% มากที่สุด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 31 ม.ค. และ 28 ก.พ. 2562 ห้องประชุม 214 6 92.08% มากที่สุด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะกลางแผน ปี 2562-2564 13 ก.พ. 2562 ห้องประชุม 301, 302 และ 310 62 93.13% มากที่สุด
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะกลางแผน ปี 2562-2564 14-15 ก.พ. 2562 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท  จ.ชลบุรี 62 95.18% มากที่สุด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Energetic English Course 2 : Oral Presentation” 5 มี.ค. ถึง 31 พ.ค. 2562 ห้องประชุม 214 6 93.02% มากที่สุด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องขยายผลการตรวจติดตามภายใน 16 พ.ค. 2562 ห้องประชุม 301 17 92.30% มากที่สุด
เสวนาการปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสำนัก 22 พ.ค. 2562 ห้องประชุม 302 19 94.84% มากที่สุด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล 22-23 พ.ค. 2562 ห้องประชุม 302 12 90.80% มากที่สุด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect 13-14 มิ.ย. 2562 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 96.17% มากที่สุด
การถ่ายทอดองค์ความรู้การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 19 มิ.ย. 2562 ห้องประชุม 301 31 95.72% มากที่สุด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างงานเพื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี AR 30-31 ก.ค. 2562 ห้องประชุม 301 10 95.86% มากที่สุด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างงาน สร้างสุข เพื่อความสำเร็จขององค์กร 5 ส.ค. 2562 ห้องประชุม 301 302 และ 310 63 93.24% มากที่สุด