ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

  • งานพัฒนาบุคลากร
  • งานบริการอุตสาหกรรมสัมพันธ์
  • งานการตลาดและประชาสัมพันธ์

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร

 นางสาวบุญญรัตน์ ม่วงเนย นักวิชาการศึกษา
 นางสาวพัชรินทร์  เทพวงษ์ นักวิชาการศึกษา (admin)

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ติดต่อได้เบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ 2305
e-mail :: hrd@ited.kmutnb.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *