You are currently viewing ITED มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ITED มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรสำนัก นางหอมจันทร์  สิริปี พนักงานพิเศษ สำนักงานผู้อำนวยการ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมบ้านที่จังหวัดอำนาจเจริญ  ในการนี้คณะกรรมการบริหารสำนักและสำนักงานผู้อำนวยการ ร่วมบริจาคช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนเงิน 11,000 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214

 

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ปรางใจ  ใจอิ่ม – ภาพ