You are currently viewing ITED ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ITED ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (5 ธันวาคม 2562) โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล (พระสงฆ์ 10 รูป) พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ชัยอนันต์  สุริยนต์ – ภาพ