You are currently viewing ITED ส่งบุคลากรประกวดนางนพมาศ “งานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2562”

ITED ส่งบุคลากรประกวดนางนพมาศ “งานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2562”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ส่ง นางสาวกัญญ์ปภัส ว่องเจริญโชควรการ นักวิชาการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมประกวด “นางนพมาศ” ประเภทบุคลากร ในงานสืบสานประเพณี “ลอยกระทงประดู่แดง มจพ.” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มจพ.  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร ITED เข้าร่วมงาน

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
จักรพรรดิ์  มีเหลือ – ภาพ