ITED ส่งบุคลากรประกวดนางนพมาศ “งานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2562”

ITED ส่งบุคลากรประกวดนางนพมาศ “งานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2562”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ส่ง นางสาวกัญญ์ปภัส ว่องเจริญโชควรการ นักวิชาการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ เข้าร่วมประกวด “นางนพมาศ” ประเภทบุคลากร ในงานสืบสานประเพณี “ลอยกระทงประดู่แดง มจพ.” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มจพ.  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร ITED เข้าร่วมงาน

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
จักรพรรดิ์  มีเหลือ – ภาพ