You are currently viewing ITED ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561
ประกวด "นางนพมาศ" ประเภทบุคลากร ในงานสืบสานประเพณี "ลอยกระทงประดู่แดง มจพ." ประจำปี 2561

ITED ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ส่ง นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมประกวด “นางนพมาศ” ประเภทบุคลากร ในงานสืบสานประเพณี “ลอยกระทงประดู่แดง มจพ.” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มจพ. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร ITED เข้าร่วมงาน


นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
บุคลากรสำนัก – ภาพ