สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2566 จัดประชุมฯ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2566 จัดประชุมฯ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละหมวด และโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมฯ และมีคณะกรรมการฯ เข้าประชุม จำนวน 17 คน ระหว่างเวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.