สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ วันที่ 21 เมษายน 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ : นางวัลยา ดาทุมมา ตำแหน่งบุคลากร สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ปฐมนิเทศโดย 1) นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม : ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (QMR) เรื่องระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ 2) นางรินทร์สภัส ธนทรัพย์วรากร : หัวหน้างานบริหารและธุรการ เรื่องภาระหน้าที่ วัตถุประสงค์ นโยบายของสำนัก และระเบียบปฏิบัติทั่วไป ระหว่างเวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 214 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.