สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ไปศึกษาดูงานและหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 4 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน และหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2567
1) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
3) นายชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย หัวหน้างานบริการวิจัย
4) นางสาวภฌิดาพร เทพวงษ์ นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ
เดินทางร่วมกับคณะผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดี
สถานที่ศึกษาดูงานและหาแนวทางความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ดังนี้
1) วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟลาว (Lao Railway Technical and Vocational College) ซึ่งตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์
2) วิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน (Lao-German Technical College) ซึ่งเป็นต้นแบบ และสถาบันชั้นนำสำหรับการอบรมและการศึกษาด้านเทคนิคในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3) วิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทน์ สาขาวังเวียง เป็นวิทยาลัยต้นแบบทางด้านทักษะฝีมือของอาชีวศึกษา และเป็นโครงการร่วมมือทางด้านวิชาการลาว-ไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย

ภาพ : ภฌิดาพร เทพวงษ์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.