สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

งานคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน

วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ / นายวิบูลย์ สุขพูล ที่ปรึกษาโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ / นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และบุคลากรในศูนย์ฯ มจพ. เข้าร่วมงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน” จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต

ในการนี้ นางนันทนา เฉลยจรรยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ช่วยราชการ) ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้ารับใบประกาศนียบัตรการอบรมตามข้อกำหนด ISO/IEC 17024 : 2012

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.