สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุม online ในโครงการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุม online ให้แก่ที่ปรึกษา (จำนวน 2 คน) คณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2566 (จำนวน 12 คน) และคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2566 (จำนวน 12 คน) รวมจำนวนผู้เข้าร่วม 26 คน ระหว่างเวลา 10.00 – 12.15 น. เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมการจัดอบรมพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2567-2568 ตามกรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ์ พิมพาภรณ์ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร

ภาพ : ชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.