สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” ครั้งที่ 1

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” (ครั้งที่ 1) ให้แก่บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 21 คน และครูจากโรงเรียนพระดาบส จำนวน 5 คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมฯ เพื่อยกระดับความสามารถบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท ไวร์เลส โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ) เป็นวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร
วิทยากร : นายนฤปนาท กำไร ตำแหน่งผู้ออกแบบและพัฒนาด้าน IOT
ผู้ช่วยวิทยากร : 1) นางสิริพิลาส แจ่มประวิทย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาบริษัท
2) นางสาวนฤมล เอี่ยมศิริ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า
3) นางสาวกมลทิพย์ คำพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ออกแบบและพัฒนาด้าน IOT
4) นางสาวศรุตา พงษ์ทองเจริญ ตำแหน่ง ผู้ออกแบบและพัฒนาด้าน IOT

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.