สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ของสำนักหอสมุดกลาง มจพ.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ประธานกรรมการ) และนายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม (กรรมการ) ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ของสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ร่วมกับ อาจารย์ ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (กรรมการ) และนางสาวชนัดดา หาญชนะ คณะเทค
โนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (กรรมการและเลขานุการ)
โดยเข้าตรวจประเมินสำนักหอสมุดกลาง ระหว่างเวลา 10.00 – 16.00 น.

เครดิตภาพ : สำนักหอสมุดกลาง มจพ.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.