สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมชี้แจง เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2566” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมชี้แจง เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินและรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ.2566” ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 53 คน ณ ห้องประชุมชวนชม (302) สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนัก และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจาก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (เดิม : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง ซึ่งการชี้แจงเป็นการนำเสนอจากผู้แทนคณะทำงานหมวดที่ 1 – หมวดที่ 6

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.