วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1”

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 48 คน ระหว่างเวลา 09.00 -16.30 น. รูปแบบ online โปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร…

Continue Readingวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ ดังนี้ 1) นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน (25 พ.ค. - 24 พ.ย.65) 2) นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม (25 พ.ค.65 - 24 พ.ค.67)…

Continue Readingวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน จำนวนรวม 7 คน 1. ฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 3 คน(วันที่ 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66) 2. ฝึกงานช่วงฤดูร้อน จำนวน 4 คน(วันที่ 30 พ.ค. -…

Continue Readingวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักฯจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard” ตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 7)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 7) ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ…

Continue Readingวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักฯจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard” ตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 7)

วันที่ 18 พฤษภาคม สำนักฯจัดประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

ITED เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน จัดการประชุมออนไลน์ ในการชี้แจงและเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อสร้างความเข้าในแนวทางการดำเนินงาน และผลผลิตของกิจกรรม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือ รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ในการออกแบบสื่อดิจิทัลแก่บุคลากรสายวิชาการ ผ่านการให้คำปรึกษาในการออกแบบสื่อดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจะเกิดการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์…

Continue Readingวันที่ 18 พฤษภาคม สำนักฯจัดประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงานสำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงานสำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (English for Office Use Workshop : A Course Designed for ITED" ระหว่างงวันที่ 24 พฤษภาคม - วันที่ 28 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวันอังคาร และวันศุกร์ : 10.00-12.00…

Continue Readingวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงานสำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วย พลอากาศโท ศาสตราจารย์ ดร.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ และ มจพ.ได้มอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นผู้แทนในการมอบสื่อฯ ณ…

Continue Readingวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุของคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดให้มีการลงคะแนนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดให้มีการลงคะแนนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ) โดยใช้วิธีการหย่อนบัตร ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดให้มีการลงคะแนนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 รับการตรวจประเมินขยายขอบข่ายการรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : สคช.

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และนางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินขยายขอบข่ายการรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา (อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ/อาชีพนักวิจัย/อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย และอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : สคช. โดยมี นายกฤษฎา ผาทอง หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ จำนวน…

Continue Readingวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 รับการตรวจประเมินขยายขอบข่ายการรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : สคช.

วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 คน 1) ดร.ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) นายปัญญาพล สุพรรณวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด และ 3) นายวันชัย มีศิริ ผู้เชี่ยวชาญยานยนต์ไฟฟ้า…

Continue Readingวันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 1/2565