สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้เข้าประชุม จำนวน 22 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 3 ท่าน 1) ดร.ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ - ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2) ดร.ปัญญาพล สุพรรณวงศ์ - ประธานกรรมการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี.…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 2/2565

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. และนักศึกษาจำนวน 28 คน

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา หลักสูตร 5 ปี (TEE2-Power) จำนวน 28 คน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เยี่ยมชมและดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระหว่างเวลา 10.00 -…

Continue Readingผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. และนักศึกษาจำนวน 28 คน

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. และนักศึกษาจำนวน 22 คน

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา หลักสูตร 5 ปี (TEE2-Elec.) จำนวน 22 คน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เยี่ยมชมและดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระหว่างเวลา 10.00 -…

Continue Readingผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. และนักศึกษาจำนวน 22 คน
Read more about the article ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค
ประกาศผลผู้ผ่านสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานพิเศษ

ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศผลผู้ผ่านสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค

Continue Readingประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค
Read more about the article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565
Read more about the article พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. กับ มูลนิธิพระดาบส และพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนฯ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน แก่มูลนิธิพระดาบส

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. กับ มูลนิธิพระดาบส และพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคศึกษา ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กับ มูลนิธิพระดาบส โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี…

Continue Readingพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. กับ มูลนิธิพระดาบส และพิธีมอบสื่อการเรียนการสอน โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา”

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา" ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และหัวหน้างาน จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอุตตมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ. โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ ภักดีวานิช…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 : 09.00 - 14.00 น. บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ ประเภทผู้แทนส่วนงาน โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และกองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 4 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผสาน Balanced Scorecard

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา" จำนวน 3 วัน : วันที่ 7, 21-22 พฤศจิกายน 2565 ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างานฝ่าย/งาน จำนวน 24 คน โดยวันที่ 7 : หัวข้อ "การผสาน Balanced Scorecard ของสำนักเข้ากับแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผสาน Balanced Scorecard

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะครู (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงานบริการวิชาการ เวลา 10.30 น. ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 2 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะครูและผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว เครดิตภาพ-ข่าว…

Continue Readingผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนปากเกร็ด จ.นนทบุรี