ผลิตภัณฑ์สื่อการสอน
(ITED Shop)

สินค้าของเรา

สาขาเครื่องกล

สาขาไฟฟ้า

สาขาโยธา

สาขาคอมพิวเตอร์

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.