งานบริการวิชาการ​

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.)

Institute for Technical Education Development : ITED

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และการบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

ด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ดำเนินการจัดทำแผนการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ จัดทำหลักสูตรอบรม สัมมนา เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน เก็บรวบรวมต้นแบบสื่อการเรียนการสอน ควบคุมและจัดทำบัญชีต้นแบบสื่อการเรียนการสอน ดำเนินงานออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เป็นต้น งานออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์

ด้านการวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดำเนินการออกแบบพัฒนาและดำเนินการวิจัยทางอาชีวศึกษา เช่น การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตวิธีสอน และสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารการศึกษาและระบบอาชีวศึกษา เป็นต้น ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคศึกษา สนับสนุนและเผยแพร่การทำวิจัย ประเมินผลการฝึกอบรม/สัมมนา

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ดำเนินการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ดำเนินการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ติดตามผลการพัฒนาบุคลากร และดำเนินงานบริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับหน่วยงานภายนอก

ด้านการบริการวิชาการ

ดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศน์สาขาวิชาต่าง ๆ ให้บริการงานด้านศิลปกรรม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษา รวมถึงการดำเนินงานด้านการจัดทำสื่ออีเลิร์นนิ่งงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ งานจัดการความรู้ งานบริภัณฑ์การศึกษา งานพัฒนาคุณภาพชีวิต และ กิจกรรม 5ส

ด้านการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคล เข้ารับการทดสอบสมรรถนะ รับคำขอการรับรอง ทดสอบและประเมินสมรรถนะควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการรักษาความลับ ประสานงานกับศูนย์ทดสอบ ดำเนินการรับรองผลการทดสอบสมรรถนะ โดยปฏิบัติงานตามระบบ ISO/IEC 17024