บุคลากรสำนัก

ผศ.ดร. ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

ผศ.ดร. ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Tel. 02-555-2000 Ext. 2301
peeteenut.t@cit.kmutnb.ac.th

รศ.ดร. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล

รศ.ดร. ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบ
และอุตสาหกรรมสัมพันธ์
Tel. 02-555-2000 Ext.2301
chanwit.t@cit.kmutnb.ac.th

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพ
และพัฒนานวัตกรรม
Tel. 02-555-2000 Ext. 2305
pavarich.v@ited.kmutnb.ac.th

ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว

ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ
และพัฒนาสื่อการศึกษา
02-555-2000 Tel. 2320
jintana.t@ited.kmutnb.ac.th

ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว

ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

Tel. 2320
jintana.t@ited.kmutnb.ac.th


งานออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา
นายธนวัช หอมแพน

นายธนวัช หอมแพน

หัวหน้างานออกแบบและพัฒนาสื่อการศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2320
tanawat.h@ited.kmutnb.ac.th

นายชัยอนันต์ สุริยนต์

นายชัยอนันต์ สุริยนต์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2320
chaianan.s@ited.kmutnb.ac.th

นายศรมัลก์ อมรหิรัญ

นายศรมัลก์ อมรหิรัญ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2314
soramalk.a@ited.kmutnb.ac.th

นายวรงค์ สมาน

นายวรงค์ สมาน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2314
varong.s@ited.kmutnb.ac.th

นายไพฑูรย์ ปลงสนิท

นายไพฑูรย์ ปลงสนิท

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2314
paitoon.p@ited.kmutnb.ac.th

นายไอยรา พงษ์สุวรรณ

นายไอยรา พงษ์สุวรรณ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2314
iyara.p@ited.kmutnb.ac.th

นายนราธิป พัฒนาดิสัย

นายนราธิป พัฒนาดิสัย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2314
naratip.p@ited.kmutnb.ac.th

นายนพโชติ นิโรจน์สุวรรณ

นายนพโชติ นิโรจน์สุวรรณ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2320
nopachote.n@ited.kmutnb.ac.th

นายธีรรัฐ บุญธรรม

นายธีรรัฐ บุญธรรม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2320
teerarat.b@ited.kmutnb.ac.th

งานออกแบบสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์

นางภัทรพร นุชน้อย

นางภัทรพร นุชน้อย

หัวหน้างานออกแบบสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์

Tel. 02-555-2000 Ext. 2320
pattaraporn.n@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี

นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2315
chanoknan.k@ited.kmutnb.ac.th

นายวัชรชัย สุขสามัคคี

นายวัชรชัย สุขสามัคคี

ช่างเทคนิค

Tel. 02-555-2000 Ext. 2320
watcharachai.s@ited.kmutnb.ac.th

นายวัชระ พอกพูน

นายวัชระ พอกพูน

ช่างเทคนิค

Tel. 02-555-2000 Ext. 2320
watchara.p@ited.kmutnb.ac.th

นายวีรพล ศิริพรรค

นายวีรพล ศิริพรรค

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2314
weerapon.s@ited.kmutnb.ac.th

งานผลิตสื่อการสอน

นายประกิตติ์ ลิ้มสกุล

นายประกิตติ์ ลิ้มสกุล

หัวหน้างานผลิตสื่อการสอน

Tel. 02-555-2000 Ext. 2318
prakit.l@ited.kmutnb.ac.th

นายไพศาล สุวรรณรัตน์

นายไพศาล สุวรรณรัตน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2318
phaisan.s@ited.kmutnb.ac.th

นายรวิพล นาควารี

นายรวิพล นาควารี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2318
ravipol.n@ited.kmutnb.ac.th

ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Tel. 02-555-2000 ext. 2306
dr.piyalux.p@ited.kmutnb.ac.th

งานบริหารและธุรการ
นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร

นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

Tel. 2312
rinlapas.t@ited.kmutnb.ac.th

นางปรางใจ ใจอิ่ม

นางปรางใจ ใจอิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 2301
prangchai.c@ited.kmutnb.ac.th

นางสิริกร มหิสนันท์

นางสิริกร มหิสนันท์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel. 02-555-2000 Ext. 2312
sirikorn.m@ited.kmutnb.ac.th

นายชรินทร์ ประจงมูล

นายชรินทร์ ประจงมูล

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

Tel. 02-555-2000 Ext. 2308

นายมนตรี เรืองโอสถ

นายมนตรี เรืองโอสถ

พนักงานจ้างเหมา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2308

นางหอมจันทร์ สิริปี

นางหอมจันทร์ สิริปี

พนักงานพิเศษ

Tel. 02-555-2000 Ext. 2317

นายวรินธร งามโสภา

นายวรินธร งามโสภา

พนักงานพิเศษ

Tel. 02-555-2000 Ext. 2308

งานคลังและพัสดุ

นางสาวนัยนา พันธุไพโรจน์

นางสาวนัยนา พันธุไพโรจน์

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

Tel. 02-555-2000 Ext. 2313
naiyana.p@ited.kmutnb.ac.th

นางอุทุมพร สมาน

นางอุทุมพร สมาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

Tel. 02-555-2000 Ext. 2313
utumporn.s@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวเยาวรัช สายพือ

นางสาวเยาวรัช สายพือ

นักวิชาการเงินและบัญชี

Tel. 02-555-2000 Ext. 2313
yaowarat.s@ited.kmutnb.ac.th

นางเลิศลักขณา สุวรรณรัตน์

นางเลิศลักขณา สุวรรณรัตน์

นักวิชาการพัสดุ

Tel. 02-555-2000 Ext. 2312
lerdlukkana.s@ited.kmutnb.ac.th

นางจารุดา วราภรณ์นิลอุบล

นางจารุดา วราภรณ์นิลอุบล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel. 02-555-2000 Ext. 2312
jaruda.w@ited.kmutnb.ac.th

งานนโยบายและแผน

นางนันทนา เฉลยจรรยา

นางนันทนา เฉลยจรรยา

หัวหน้างานนโยบายและแผน

Tel. 02-555-2000 Ext. 2312
nanthana.c@ited.kmutnb.ac.th

นายกาจสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม

นายกาจสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 02-555-2000 Ext. 2312
kajsith.c@ited.kmutnb.ac.th

งานการตลาดและประชาสัมพันธ์

ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

รักษาการหัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์

Tel. 02-555-2000 Ext. 2306
dr.piyalux.p@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวนงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

นางสาวนงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

นักวิชาการศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2311
nongluk.t@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวกัญญ์ปภัส ว่องเจริญโชควรการ

นางสาวกัญญ์ปภัส ว่องเจริญโชควรการ

นักวิชาการศึกษา

Tel. 2311
kunpapat.w@ited.kmutnb.ac.th

งานอาคารและสถานที่

นายชัชวาล จันทนุปาน

นายชัชวาล จันทนุปาน

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

Tel. 2308 chatchawan.j@ited.kmutnb.ac.th

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม

รักษาการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม

Tel. 2305
pavarich.v@ited.kmutnb.ac.th

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นางสาวบุญญรัตน์ ม่วงเนย

นางสาวบุญญรัตน์ ม่วงเนย

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Tel. 02-555-2000 Ext.2305
boonyarat.m@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์

นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์

นักวิชาการศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2305
patcharin.t@ited.kmutnb.ac.th

งานวิจัยและพัฒนา
ดร. นาตยา แก้วใส

ดร. นาตยา แก้วใส

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

Tel. 2307 Email: nattaya.s@ited.kmutnb.ac.th

นายชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย

นายชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย

นักวิจัย

Tel. 2305
chaipiput@ited.kmutnb.ac.th

งานนวัตกรรมทางการศึกษา

นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี

นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี

หัวหน้างานนวัตกรรมทางการศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2316
poonsit.c@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวธาริตา ทองนำ

นางสาวธาริตา ทองนำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2316
tharita.t@ited.kmutnb.ac.th

นายเอกศักดิ์ เทพธานี

นายเอกศักดิ์ เทพธานี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2316
aekkasak.t@ited.kmutnb.ac.th

นายประสิทธิชัย มั่งมี

นายประสิทธิชัย มั่งมี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2316
prasittichai.m@ited.kmutnb.ac.th

นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ

นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2316
jakkaphat.m@ited.kmutnb.ac.th

งานศิลปกรรมและการออกแบบ

นายสันต์ทัศน์ ขุนจิตร

นายสันต์ทัศน์ ขุนจิตร

หัวหน้างานศิลปกรรมและการออกแบบ

Tel. 2319
santhud.k@ited.kmutnb.ac.th

นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ

นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

Tel. 2315
pakpoom.a@ited.kmutnb.ac.th


งานเทคโนโลยีดิจิทัล
นางพนิดา หอมแพน

นางพนิดา หอมแพน

หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัล

Tel.02-555-2000 Ext. 2315
phanida.h@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวแสงดาว เทียมทัน

นางสาวแสงดาว เทียมทัน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2315
sangdao.t@ited.kmutnb.ac.th

นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ

นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2315
sampan.p@ited.kmutnb.ac.th

งานบริการสารสนเทศ
นางสาวอริยา แก้วคำบ้ง

นางสาวอริยา แก้วคำบ้ง

หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

Tel. 02-555-2000 Ext. 2315
ariya.k@itedkmutnb.ac.th

นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง

นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง

นักวิชาการศึกษา

Tel. 02-555-2000 Ext. 2315
pinratn.n@ited.kmutnb.ac.th


งานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด
นางมุทิตา นครินทร์

นางมุทิตา นครินทร์

หัวหน้างานงานบริภัณฑ์การศึกษา
และห้องสมุด
Tel. 02-555-2000 Ext.2315
muthita.n@ited.kmutnb.ac.th

นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ

นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ

ช่างเทคนิค

Tel. 02-555-2000 Ext.2315
kanoksak.s@ited.kmutnb.ac.th

นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ

นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ

หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
Tel. 02-555-2000 Ext. 2310
narunart.l@ited.kmutnb.ac.th

นายวรรธนชัย พรหมณา

นายวรรธนชัย พรหมณา

นักวิชาการศึกษา

Tel. 2310
wattanachai.p@ited.kmutnb.ac.th