บุคลากรสำนัก

รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2301

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2301

ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว

ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2303

ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี

นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2320

งานออกแบบพัฒนาสื่อไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายไพฑูรย์ ปลงสนิท

นายไพฑูรย์ ปลงสนิท

หัวหน้างานออกแบบพัฒนาสื่อไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2314

นายวรงค์ สมาน

นายวรงค์ สมาน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2314

นายนราธิป พัฒนาดิสัย

นายนราธิป พัฒนาดิสัย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2314


งานออกแบบพัฒนาสื่อเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์

นายชัยอนันต์ สุริยนต์

นายชัยอนันต์ สุริยนต์

หัวหน้างานออกแบบพัฒนาสื่อเครื่องกลและเมคคาทรอนิกส์

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2320

นายธีรรัฐ บุญธรรม

นายธีรรัฐ บุญธรรม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2320

นายนพโชติ นิโรจน์สุวรรณ

นายนพโชติ นิโรจน์สุวรรณ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2320


งานออกแบบสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์

นายธนวัช หอมแพน

นายธนวัช หอมแพน

หัวหน้างานออกแบบสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2320

นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี

นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2320

นายวัชรชัย สุขสามัคคี

นายวัชรชัย สุขสามัคคี

ช่างเทคนิค

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2320

นายวัชระ พอกพูน

นายวัชระ พอกพูน

ช่างเทคนิค

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2320

นายวีรพล ศิริพรรค

นายวีรพล ศิริพรรค

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2314


งานผลิตสื่อการสอน

นายประกิตติ์ ลิ้มสกุล

นายประกิตติ์ ลิ้มสกุล

หัวหน้างานผลิตสื่อการสอน

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2318

นายไพศาล สุวรรณรัตน์

นายไพศาล สุวรรณรัตน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2318

นายรวิพล นาควารี

นายรวิพล นาควารี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2318


ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2306

งานบริหารและธุรการ

นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร

นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2312

นางปรางใจ ใจอิ่ม

นางปรางใจ ใจอิ่ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2301

นางสิริกร มหิสนันท์

นางสิริกร มหิสนันท์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2312

นายชรินทร์ ประจงมูล

นายชรินทร์ ประจงมูล

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2308

นางหอมจันทร์ สิริปี

นางหอมจันทร์ สิริปี

พนักงานพิเศษ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2317

นายมนตรี เรืองโอสถ

นายมนตรี เรืองโอสถ

พนักงานจ้างเหมา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2308

งานคลังและพัสดุ

นางสาวนัยนา พันธุไพโรจน์

นางสาวนัยนา พันธุไพโรจน์

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2313

นางอุทุมพร สมาน

นางอุทุมพร สมาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2313

นางสาวเยาวรัช สายพือ

นางสาวเยาวรัช สายพือ

นักวิชาการเงินและบัญชี

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2313

นางเลิศลักขณา สุวรรณรัตน์

นางเลิศลักขณา สุวรรณรัตน์

นักวิชาการพัสดุ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2312

นางจารุดา วราภรณ์นิลอุบล

นางจารุดา วราภรณ์นิลอุบล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2312

งานนโยบายและแผน

นางสาวกัญญ์ปภัส ว่องเจริญโชควรการ

นางสาวกัญญ์ปภัส ว่องเจริญโชควรการ

หัวหน้างานนโยบายและแผน

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2307

งานบุคคล

ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

รักษาการหัวหน้างานบุคคล

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2306

นางวัลยา ดาทุมมา

นางวัลยา ดาทุมมา

บุคลากร

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2307

งานการตลาดและประชาสัมพันธ์

ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง

รักษาการหัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2306

นางสาวนงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

นางสาวนงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

นักวิชาการศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2311

นางภัทรพร นุชน้อย

นางภัทรพร นุชน้อย

นักวิชาการศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2311

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายชัชวาล จันทนุปาน

นายชัชวาล จันทนุปาน

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2309

นายไอยรา พงษ์สุวรรณ

นายไอยรา พงษ์สุวรรณ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ช่วยราชการ)

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2314

นายวรินธร งามโสภา

นายวรินธร งามโสภา

พนักงานขับรถ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2308

นายณัฐพงษ์ สุทธิบุญ

นายณัฐพงษ์ สุทธิบุญ

ช่างเทคนิค

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2309

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม

หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2305

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นางสาวบุญญรัตน์ ม่วงเนย

นางสาวบุญญรัตน์ ม่วงเนย

หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2305

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม

นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม

นักวิชาการศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2305

นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์

นางสาวพัชรินทร์ เทพวงษ์

นักวิชาการศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2305

งานวิจัยและพัฒนา

นายชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย

นายชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย

รักษาการหัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2305

งานนวัตกรรมทางการศึกษา

นายเอกศักดิ์ เทพธานี

นายเอกศักดิ์ เทพธานี

หัวหน้างานนวัตกรรมทางการศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2316

นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี

นายพูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2316

นางสาวธาริตา ทองนำ

นางสาวธาริตา ทองนำ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2316

นายประสิทธิชัย มั่งมี

นายประสิทธิชัย มั่งมี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2316

นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ

นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2316

งานศิลปกรรมและการออกแบบ

นายสันต์ทัศน์ ขุนจิตร

นายสันต์ทัศน์ ขุนจิตร

หัวหน้างานศิลปกรรมและการออกแบบ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2319

 
นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง

นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2315

งานเทคโนโลยีดิจิทัล

นางพนิดา หอมแพน

นางพนิดา หอมแพน

หัวหน้างานเทคโนโลยีดิจิทัล

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2315

นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ

นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ

นักวิชาการศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2315

นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ

นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2315

นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ

นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2315

นายวงศ์วรัณ จิรเรืองกุล

นายวงศ์วรัณ จิรเรืองกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2315

งานบริการสารสนเทศ

นางสาวอริยา แก้วคำบ้ง

นางสาวอริยา แก้วคำบ้ง

หัวหน้างานบริการสารสนเทศ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2315

นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง

นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง

นักวิชาการศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2315

นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ

นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ

หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2310

นายวรรธนชัย พรหมณา

นายวรรธนชัย พรหมณา

นักวิชาการศึกษา

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2310

นางนันทนา เฉลยจรรยา

นางนันทนา เฉลยจรรยา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ช่วยราชการ)

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2310

นายกาจสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม

นายกาจสิทธิ์ ฉัตรเฉลิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช่วยราชการ)

Tel. 0-2555-2000 ต่อ 2310