You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายผลการตรวจติดตามภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายผลการตรวจติดตามภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ขยายผลการตรวจติดตามภายใน” ให้แก่ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 15 คน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการตรวจติดตามภายใน และเป็นแนวทางในการตรวจติดตามภายใน โดยมี นายวิบูลย์ สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวิทยากรดังกล่าว.

 

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ภาพ/ข่าว