ปีงบประมาณ 2560

การใช้งานฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักผ่านเว็บไซต์์ฝ่ายพัฒนาบุคลากร / พัชรินทร์ เทพวงษ์

ปีงบประมาณ 2559

หลักเกณฑ์และอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดอบรม/สัมมนา
(ฉบับปรับปรุง)
/ ปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม
หลักเกณฑ์และอัตราค่าเช่าที่พักในการอบรม/สัมมนา (ฉบับปรับปรุง) /
ปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม

 
>> KM 2558 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร <<
 
               

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th