สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

แนะนำสำนัก

เกี่ยวกับสำนัก

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา : สพท.
​(Institute for Technical Education Development : ITED)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในปี พ.ศ. 2523 ในชื่อแรกเริ่มว่า โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไทยเยอรมัน (Thai-German Teaching Aids Center : TGTAC) โดยความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือทางเทคนิคแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน (Deutsch Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit : GTZ) โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากระบบอาชีวะและเทคนิคศึกษา มีทักษะและความสามารถในการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม ซึ่งได้ปรับปรุงคุณภาพของระบบการเรียนการสอนในสถาบันอาชีวะและเทคนิคศึกษา โดยวัตถุประสงค์สำคัญ คือ ครูช่างใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นภายในปี พ.ศ. 2532 จากจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำนักได้ดำเนินการออกแบบพัฒนาสื่อต้นแบบและส่งเสริมการนำไปใช้พัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนการสอน วิจัยสื่อและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างองค์กร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Purpose)

พัฒนาคน พัฒนาสื่อ และบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรมุ่งสู่การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และบริการวิชาการอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

ผลิตผลงานทางวิชาการด้านสื่อ นวัตกรรม บริการวิชาการ และการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ค่านิยม (Core Value)

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

องค์กรแห่งการพัฒนาสื่อและบริการวิชาการ

อัตลักษณ์ (Identity)

สร้างสรรค์สื่อและบริการวิชาการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

บุคลากร

รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
0-2555-2000 ต่อ 2301
ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
0-2555-2000 ต่อ 2301

ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา
0-2555-2000 ต่อ 2303
unsplash_uhtDG9ePLQI (2)
Webmail Portal
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.