สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

เอกสารดาวน์โหลด

สำหรับบุคลากร

07_ต้นฉบับแผนยุทธศาสตร์สำนักฉบับ 13 (2566-2570).pdf

Updated: 7 สิงหาคม 2023

06_การปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลั.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

05_บันทึกข้อความขอซ่อมพัสดุ_กรณีมีขอซื้อพัสดุ.docx

Updated: 5 มีนาคม 2023

04_แบบฟอร์มขอใช้บริการงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ.docx

Updated: 5 มีนาคม 2023

03_ใบขออนุญาตใช้ห้องประชุม_ใบเล็ก.docx

Updated: 5 มีนาคม 2023

02_แบบฟอร์มอนุญาตให้ใช้รถ.docx

Updated: 5 มีนาคม 2023

01_ใบอนุญาตใช้รถยนต์_ใบเล็ก.docx

Updated: 5 มีนาคม 2023

บุคคลทั่วไป

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาใช้งานระบบ e-Learning

Updated: 7 สิงหาคม 2023

ใบรายการสื่อการเรียนการสอน

Updated: 12 ธันวาคม 2023

ขั้นตอนการเลือก Section และการเปลี่ยน Section ระบบ e-Learning

Updated: 7 สิงหาคม 2023

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี2564.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

รายงานประจำปี2563.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

รายงานประจำปี2562.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

รายงานประจำปี2561.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

รายงานประจำปี2560.pdf

Updated: 5 มีนาคม 2023

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 (เดือนมิถุนายน 2566)

Updated: 11 กันยายน 2023

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม 2566)

Updated: 11 กันยายน 2023

จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2566)

Updated: 11 กันยายน 2023

จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 (เดือนกันยายน 2566)

Updated: 12 ธันวาคม 2023

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 (เดือนตุลาคม 2566)

Updated: 12 ธันวาคม 2023

จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 (เดือนพฤศจิกายน 2566)

Updated: 12 ธันวาคม 2023

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.