สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ผลิตภัณฑ์และงานบริการวิชาการ

ผลิตภัณฑ์

สื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนดังต่อไปนี้
 • จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ
 • จัดทำหลักสูตรอบรม สัมมนา เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนการสอน
 • เก็บรวบรวมต้นแบบสื่อการเรียนการสอน ควบคุมและจัดทำบัญชีต้นแบบสื่อการเรียนการสอน
 • ดำเนินงานออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เป็นต้น งานออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์

งาน e-Learning

ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อสนับสนุน อาจารย์ ผู้สอน ในสาขาวิชา ต่างๆ  จาก ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ในรูปแบบระบบ e-Learning(MOOC) ที่ให้บริการใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้ที่สนใจภายนอก เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยผลงานที่ผ่านมามีดังต่อไปนี้

 • ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KMUTNB MOOC
 • ระบบ ITED e-Learning

งานบริการวิชาการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.)
Institute for Technical Education Development : ITED
ดำเนินการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ดังนี้
 • ออกแบบพัฒนาด้านสื่อการเรียนการออนไลน์ (e-Learning)
 • ออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 • ออกแบบพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
 • ออกแบบพัฒนาการวิจัย
 • ให้บริการจัดฝึกอบรม/สัมมนา
 • ให้บริการห้องฝึกอบรม/สัมมนา
 • ให้คำปรึกษาด้านสื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการฝึกอบรมทางด้านอาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา อุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้จบการศึกษามีความรู้ทางวิชาการดี และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยใช้ระบบคุณวุฒิทางการศึกษาเป็นสิ่งวัดระดับความสามารถของบุคคลในการทำงานตลอดมา เมื่อหน่วยงานรับผู้จบการศึกษาที่มีแต่ความรู้ทางวิชาการเข้ามาทำงาน ต้องฝึกอบรมเพิ่มเติมให้มีสมรรถนะที่สามารถทำงานให้กับองค์กรได้ ซึ่งต้องใช้เวลาและเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก

แต่เมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไป ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรเดิม ส่วนบุคลากรใหม่ต้องมีความสามารถและสมรรถนะเพียงพอที่จะเริ่มงานได้ในทันทีเช่นกัน จะมีแต่ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่ได้ จึงได้ทำการพัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคลขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรับรอง “สมรรถนะ” ของกำลังคนตามมาตรฐานอาชีพ ให้ตอบสนองกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นามว่า “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”

“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ” เป็นกระบวนการรับรองเพื่อให้บุคคลได้รับการยอมรับในความรู้ ทักษะ ตลอดจนความสามารถ และได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตนในอนาคตได้

ความสำคัญของการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สร้างโอกาสในการรับสมัครเข้ารับการทำงานกับสถานประกอบการ

 • รู้ระดับความสามารถในสาขา / อาชีพของตนเอง
 • สร้างความก้าวหน้าในการทำงาน เช่น ได้รับการปรับระดับงานหรือค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
 • สร้างความโดดเด่นเหนือผู้อื่น
 • สอบผ่านแล้วได้ใบรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 • ใช้ในการประกอบการยื่นขอวีซ่าเพื่อขอเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ
 • ใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อธนาคารเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจส่วนตัว
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.