สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB
banner02042024
แข่งขันประกวดสื่อการเรียนการสอนด้านนวัตกรรม
LannThong01_ITED
LannThong02_ITED

ข่าว

Play Video

รายการปรับปรุงสื่อใหม่

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

แบบสำรวจความต้องการ

สื่อการเรียนการสอนและงานบริการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.