ระบบออนไลน์

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา​
ระบบ e-Learning​
ผลิตภัณฑ์สื่อการสอน (itedshop)

ข่าวประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับสำนัก


สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา : สพท.​(Institute for Technical Education Development : ITED) สำนักได้ดำเนินการออกแบบพัฒนาสื่อต้นแบบและส่งเสริมการนำไปใช้พัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนการสอน วิจัยสื่อและพัฒนานักวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สื่อการเรียนการสอนที่สำนักได้พัฒนาขึ้นเพื่อไปประกอบในการสอนและการเรียนรู้ ประกอบด้วยสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาโยธา นอกจากนี้ ยังให้บริการวิชาการในด้านการฝึกอบรมผู้ประกอบการรายใหม่ ออกแบบสื่อวิดีทัศน์แก่หน่วยงาน
ที่ขอรับบริการ รวมถึงดำเนินการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นต้น


ระบบสารสนเทศภายใน


IT Service
ITED-MIS
QA Zone
KM Zone
e-Library
e-Document
News Letter &
annual Report
Webmail Portal