สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ited
3
2

ข่าว

เกี่ยวกับสำนัก

Play Video

รายการปรับปรุงสื่อใหม่

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

แบบสำรวจความต้องการ

สื่อการเรียนการสอนและงานบริการของสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ผลงานที่ผ่านมา

การผลิตสื่อการเรียนการสอน

ระบบ e-Learning ออนไลน์

การบริการวิชาการ/วิจัย

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.