สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองฯ (EdPEx) ปีการศึกษา 2566 ประชุมเตรียมความพร้อมฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2566 ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงาน และชี้แจงโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP) ภาพรวมของลักษณะองค์กร เพื่อแสดงถึงสิ่งสำคัญที่มีผลต่อวิธีการดำเนินงานและความท้าทายสำคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมฯ และมีคณะกรรมการฯ เข้าประชุม จำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.