สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรองผู้อำนวยการและบุคลากรเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 : 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564 จาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี ดังนี้
– ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ (สพท.) [สายวิชาการ-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม]
– นายประกิตติ์ ลิ้มสกุล หัวหน้างานผลิตสื่อการสอน ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน สพท. [สายสนับสนุนวิชาการ]

เครดิตภาพ : นายสมเกษ จันทร์นาม
เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.