สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

บุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 : 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (คณะผู้บริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ/หัวหน้างานบริหารและธุรการ) เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นและขอบเขตการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Google Meet โดยกำหนดตรวจสอบระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565 และสรุปผลตรวจเบื้องต้น : วันที่ 14-15 มีนาคม 2565

ภาพ : นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.