สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความก้าวหน้าในอาชีพที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ” ให้แก่บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความก้าวหน้าในอาชีพที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ” ให้แก่บุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 15 คน โดยครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยครั้งนี้เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละตำแหน่งรายบุคคล
พิธีปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานปิดการอบรมฯ ดังกล่าว

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.