สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 29 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 29 กรกฎาคม 2565 ให้แก่บุคลากร สพท.จำนวน 10 คน โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และมีบุคลากร สพท. คือ น.ส.นฤนาถ ลำพงษ์เหนือ นางรินทร์ลภัส ธรทรัพย์วรากร และนายชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย เป็นวิทยากร ซึ่งกิจกรรมจัดผ่านโปรแกรม ZOOM และจัด ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เครดิตภาพ: งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.