สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567” ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567” (ภายในอาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ทั้งอาคารเก่า และอาคารใหม่) เพื่อให้บุคลากรทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร กระตุ้นปลูกจิตสำนึกในการรักองค์กร รักษาความสะอาด และมีระเบียบวินัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประธานเปิดกิจกรรมฯ มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 53 คน ซึ่งกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 เป็นการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ ทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของสำนัก รวมถึงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.