สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ในวันที่ 12 มกราคม 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ : นางสาวจิรารัตน์ ไกรทอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเบื้องต้น สิทธิประโยชน์ สวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และ 5ส รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักในภาพรวม โดยมี นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม และนางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ งานบริหารและธุรการ เป็นผู้ปฐมนิเทศ

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดี แด่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย “ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.