สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ITED พลิกโฉมนวัตกรรมสื่อและบริการวิชาการ สู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ITED พลิกโฉมนวัตกรรมสื่อและบริการวิชาการ สู่ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา กล่าวเปิดการสัมมนาฯ และมี ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ / ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา บรรยายแนวทาง ทิศทาง รวมทั้งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักตามแผนยุทธศาสตร์ โดย นางสาวกัญญ์ปภัส ว่องเจริญโชควรการ งานแผนและประกันคุณภาพ และมีการแบ่งกลุ่มระดมสมอง การนำเสนอ Road Map การพัฒนานวัตกรรมสื่อและบริการวิชาการ สู่ความยั่งยืน ของแต่ละฝ่าย

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.