สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนผลงานทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางและเทคนิคในการสร้างและพัฒนาผลงานวิชาการอย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างและพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 – 28 มิถุนายน 2567 (6 วัน) โดยวันแรก : 18 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมี ดร.ผะอบ พวงน้อย ข้าราชการบำนาญ (เกษียณอายุราชการ) เป็นวิทยากร และนางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นผู้ช่วยวิทยากร

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพท.

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.