สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

คณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดการประชุมครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) จัดการประชุมครั้งที่ 1/2567 ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานคณะทำงาน และมีคณะทำงานฯ เข้าประชุมจำนวน 22 คน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ในฐานะที่ปรึกษา และ ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา ในฐานะรองประธานคณะทำงานฯ ร่วมรับฟังผลการสรุปกิจกรรมในปี พ.ศ.2566 และวางแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ.2567 พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมในปี พ.ศ.2567 เป็นไปตามเป้าหมาย

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.