สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญครบรอบ 43 ปี

วันที่ 30 เมษายน 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญครบรอบ 43 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองอธิการบดี ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการทั่วไป คณบดี ผู้อำนวยการ ผู้แทนส่วนงาน มจพ. รวมทั้งอดีตผู้บริหาร และผู้เกษียณอายุ ITED ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล

ภาพ : ประสิทธิชัย มั่งมี / นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.