สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานโครงการสีเขียว (Green Office) ออนไลน์ วันที่ 4 มีนาคม 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดประชุมคณะทำงานโครงการสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom หัวข้อที่ประชุมเรื่องเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว และเรื่องแบบประเมินตนเอง ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสำนักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.