สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. กิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำความสะอาดโต๊ะทำงาน และบริเวณโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 48 คน

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ร่วมกับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด จัดประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคลลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติฯ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.