สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้ชื่องาน “เปิดโลกการศึกษาสู่นวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียว” (Education to be Green Economy Innovation) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเตรียมการและเตรียมความพร้อมในวันประกวดฯ (5-6 มิถุนายน 2567) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค ประธานการประชุมฯ และมีคณะกรรมการฯ (ประธานอนุกรรมการ และเลขานุการ) เข้าประชุมจำนวน 15 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 11.45 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์
ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสนับสนุนและของรางวัล เข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.