สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITED KM Day 2024”

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITED KM Day 2024” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้แก่บุคลากรสำนัก ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 49 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชวนชม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ
กิจกรรมเป็นการนำเสนอองค์ความรู้จากผู้แทน 5 หน่วยงานในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา การนำเสนอองค์ความรู้ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสำนักเข้าร่วมกิจกรรม KM Sharing Day ครั้งที่ 11 ของ มจพ. (วันที่ 31 พฤษภาคม 2567) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นำเสนอใน ITED KM Day เมื่อปีที่ผ่านมา โดยเป็นการถ่ายทอดผลงานองค์ความรู้บนเวที Show & Share (ด้านการบริหารจัดการ) ผู้นำเสนอ : นายกนกศักดิ์ ศรีเมฆ เรื่อง “การใช้ File Explorer ใน Windows 10 อย่างเต็มประสิทธิภาพขั้นเทพ (Professional)” และให้บุคลากรร่วมโหวตคัดเลือกผลงานองค์ความรู้ที่เห็นว่าดีที่สุด และมอบรางวัล
องค์ความรู้จาก 5 หน่วยงานในสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้นำเสนอ ดังนี้
– การสร้างแผนผังองค์กร (Organization Chart) ด้วย PowerPoint อย่างง่าย (นางสาวจิรารัตน์ ไกรทอง : สำนักงานผู้อำนวยการ)
*ได้รับคะแนนสูงสุด จากการโหวตลงคะแนนของบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (41 คน)*
– การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ด้วย Minecraft Education (นายวงศ์วรัณ จิรเรืองกุล : ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ)
– เทคนิคการใช้งานกล้องสมาร์ตโฟนแทนกล้องเว็บแคม (นายธนวัช หอมแพน : ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน)
– บอกลาปัญหาภาพแตก! เปลี่ยนไฟล์ Word เป็น PDF คมชัดระดับมืออาชีพ (นายวรรธนชัย พรหมณา : ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ)
– การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารด้วย Line Open Chat สำหรับผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม (นางสาวภฌิดาพร เทพวงษ์ : ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม)

ภาพ : ประสิทธิชัย มั่งมี/นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.