สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (ซึ่งหัวหน้าฝ่ายทั้ง 2 ฝ่าย จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567) ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และนับคะแนนเวลา 12.15 น. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ และมีผู้สมัครเข้ารับการเสนอชื่อและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ
1) ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม (จำนวน 1 ราย : นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม) และผู้มีสิทธิเสนอชื่อ จำนวน 9 คน
2) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (จำนวน 1 ราย : นายสัมพันธ์ ปราณีมาโพธ) และผู้มีสิทธิเสนอชื่อ จำนวน 6 คน
โดยจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.